Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Izba Skarbowa w Poznaniu przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
   
  Kancelaria Izby Skarbowej znajduje się w budynku przy placu Cyryla Ratajskiego 5 w Poznaniu i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.
   
  Skargi i wnioski:
  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:
  1. Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail is@wp.mofnet.gov.pl, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Poznaniu albo ich pracowników, jak również przez podległe urzędy skarbowe województwa wielkopolskiego, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności, dotyczące Izby Skarbowej w Poznaniu lub podległych urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga :

  • Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  • Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  • Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Izbie Skarbowej w Poznaniu.

  Skargi i wnioski można złożyć codziennie w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 oraz w poniedziałek dodatkowo po godzinach pracy urzędu od 15.30 do 16.00 w Drugim Samodzielnym Referacie Kontroli Wewnętrznej, który znajduje się przy Placu C. Ratajskiego 5 w Poznaniu.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu lub wyznaczony Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:
  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
   
  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB,
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • Płyta CD,DVD.
  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie.
   
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
   
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, ZIP;
  • Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie  może przekroczyć 2 MB;
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:58 Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2016 15:33
  Autor: Drugi Samodzielny Referat Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian