Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie.

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23),
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz 46).
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail us3015@wp.mofnet.gov.pl, a także ustnie do protokołu. Skargi i wniosku można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego w Międzychodzie albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Urzędu Skarbowego w Międzychodzie, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga :

  Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie.

  Skargi i wnioski można złożyć codziennie w godzinach pracy urzędu w biurze podawczym urzędu.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie lub wyznaczony Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz we wtorek, po godzinach pracy urzędu od 15:30 do 16:00.

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:
  Urząd Skarbowy w Międzychodzie
  ul. Piłsudskiego 2
  64-400 Międzychód

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2016 Data publikacji: 29.04.2016 14:15 Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2016 11:52
  Autor: Krzysztof Simanowicz Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian