oskarżyciel skarbowy w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych


10.09.2015 08:35

Źródło: Izba Skarbowa w Poznaniu

Status: Trwa

Typ pracy: Służba cywilna

Informacje szczegółowe


Numer: 18/2015
Tytuł: oskarżyciel skarbowy w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych
Data publikacji: 10.09.2015 08:35
Termin składania ofert: 21.09.2015 8:32

Opis

IZBA SKARBOWA W POZNANIU

 

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

oskarżyciela skarbowego w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych

 

w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto

Liczba lub wymiar etatów: 1 / umowa na czas określony/

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o czyny zabronione z ustawy o rachunkowości

 • pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądami powszechnymi,

 • prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe,

 • rejestrowanie zawiadomień karnych, spraw karnych skarbowych i wymierzonych mandatów karnych w programie MANDATY,

 • wykonywanie zadań z zakresu Systemu Informacyjnego Schengen,

 • realizowanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

 

Warunki pracy:

 

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu

- reprezentowanie urzędu na zewnątrz

- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- ściany budynku zbudowane z płyt sokalitowych zawierających włókna azbestu, w budynku stwierdzono obecność włókien azbestu w stężeniu poniżej NDS.

 

 

Wykształcenie: wyższe prawnicze

 

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów prawa podatkowego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania karnego,

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • umiejętność argumentowania

 • odporność na stres,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • samodzielność.

 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 

Wymagania pożądane:

 • przeszkolenie z zakresu obsługi programu MANDATY, systemu KCIK i stosowania Systemu Informacji Schengen

 • umiejętność pracy w zespole,

 • doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:

21 września 2015 roku

pod adresem:

Izba Skarbowa w Poznaniu

Plac Cyryla Ratajskiego 5

61-726 Poznań

z dopiskiem „oferta pracy – Poznań – Nowe Miasto / KS".

 

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 260.

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 10.09.2015

Autor: Ewa Krzyżaniak

Data publikacji: 10.09.2015 08:35

Osoba publikująca: Ewa Krzyżaniak

Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2015 08:35

Osoba modyfikująca: Ewa Krzyżaniak

Rejestr zmian