referent w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Sekretariat


16.11.2015 09:36

Źródło: Izba Skarbowa w Poznaniu

Status: Trwa

Typ pracy: Służba cywilna

Informacje szczegółowe


Numer: 175191
Tytuł: referent w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Sekretariat
Data publikacji: 16.11.2015 09:36
Termin składania ofert: 23.11.2015 23:50

Opis

IZBA SKARBOWA W POZNANIU
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta
w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Sekretariat (SN)
w Urzędzie Skarbowym w Szamotułach
Liczba lub wymiar etatów: 1 etat (umowa na zastępstwo)
Miejsce wykonywania pracy: Szamotuły

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu Skarbowego;
- organizacja obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu skarbowego, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych,  ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, archiwizacji spraw prowadzonych przez naczelnika urzędu skarbowego;
- prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu skarbowego w zakresie realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych oraz w innych przepisach odrębnych.

Warunki pracy:
- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek dwupiętrowy, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
- brak wind .

Wykształcenie: średnie.

Wymagania konieczne:
- umiejętność obsługi aplikacji biurowych,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
- dyspozycyjność, obowiązkowość i komunikatywność
- umiejętność ustalania priorytetów.

Wymagania pożądane:
- wykształcenie średnie administracyjne lub ekonomiczne
- przeszkolenie z obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:
23.11.2015 r.
pod adresem:
Izba Skarbowa w Poznaniu
Plac Cyryla Ratajskiego 5
61-726 Poznań
z dopiskiem „oferta pracy – Szamotuły"
.

Inne informacje:
Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  61 8455557.
 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 13.11.2015

Autor:

Data publikacji: 16.11.2015 09:36

Osoba publikująca: Ewa Krzyżaniak

Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2015 09:57

Osoba modyfikująca: Ewa Krzyżaniak

Rejestr zmian