starszy referent w Referacie Obsługi Bieżącej Urzędu Skarbowego w Koninie


13.11.2015 12:29

Źródło: Izba Skarbowa w Poznaniu

Status: Trwa

Typ pracy: Służba cywilna

Informacje szczegółowe


Numer: 175207
Tytuł: starszy referent w Referacie Obsługi Bieżącej Urzędu Skarbowego w Koninie
Data publikacji: 13.11.2015 12:29
Termin składania ofert: 19.11.2015 23:17

Opis

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko

starszy referent w Referacie Obsługi Bieżącej Urzędu Skarbowego w Koninie w ramach umowy na zastępstwo

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Skarbowej w Poznaniu,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

 

Liczba/Wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Skarbowy w Koninie ul. Zakładowa 7A 62-510 Konin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przygotowywanie zaświadczeń,

- przygotowywanie odpowiedzi na pisma do uprawnionych organów,

- przygotowywanie na wniosek podatnika lub płatnika uwierzytelnionych dokumentów i duplikatów,

- rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

- archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

- wykształcenie średnie

- znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem Ordynacji podatkowej,

- dobra znajomość obsługi komputera

- doświadczenie zawodowe – co najmniej 6 miesięcy pracy

wymagania pożądane:

- preferowane wykształcenie wyższe,

- rzetelność i odpowiedzialność,

- empatia w stosunku do klientów,

- bezkonfliktowość,

- asertywność.

 

Warunki pracy:

- warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wymagająca sprawności obu rąk;

- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  miejsce pracy mieści się na parterze, praca przy komputerze, praca związana z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• życiorys i list motywacyjny.

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

• kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

 

Termin składania dokumentów: 19-11-2015

Miejsce składania dokumentów Izba Skarbowa pl. C. Ratajskiego 5 61-726 POZNAŃ

z dopiskiem „oferta pracy – US Konin"

 

Inne informacje: Umowa o pracę na czas zastępstwa.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 245-68-77

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 13.11.2015

Autor:

Data publikacji: 13.11.2015 12:29

Osoba publikująca: Ewa Krzyżaniak

Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2015 12:29

Osoba modyfikująca: Ewa Krzyżaniak

Rejestr zmian