Nr 6647 - Referent w Pierwszym Referacie Postępowań Podatkowych w US Gniezno


16.12.2016 14:51

Źródło: Izba Skarbowa w Poznaniu

Status: Trwa

Typ pracy: Służba cywilna

Informacje szczegółowe


Numer: 6647
Tytuł: Nr 6647 - Referent w Pierwszym Referacie Postępowań Podatkowych w US Gniezno
Data publikacji: 16.12.2016 14:51
Termin składania ofert: 27.12.2016 2:42

Opis

Izba Administracji  Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent w Pierwszym Referacie Postępowań Podatkowych w US w Gnieźnie

Liczba lub wymiar etatu: 1 

Umowa na czas określony - zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: Gniezno

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie w pozycji siedzącej
- praca pod presją czasu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne
-w budynku jest winda
 - odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów i różnic w poziomie podłóg wewnątrz budynku

Zakres  zadań
badanie zasadności zwrotu podatku oraz prowadzenie czynności sprawdzających;
wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w toku czynności sprawdzających bądź postępowań podatkowych;
udostępnianie informacji zawartych w aktach sprawy w przypadkach i na zasadach określonych w     przepisach prawa;
wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z  dokumentów z zakresu prowadzonych spraw;
tworzenie i zatwierdzanie rejestrów przypisów i odpisów;
kierowanie do komórki organizacyjnej właściwej ds. obsługi bezpośredniej informacji o stwierdzonych w toku czynności zdarzeniach, mających wpływ na treść danych    widniejących w     rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego, bądź ewidencjach prowadzonych     przez organy gmin;
praca w systemach informatycznych Urzędu w tym rzetelna i terminowa rejestracja danych i dokumentów.

Wymagania niezbędne
-     wykształcenie: średnie
znajomość prawa podatkowego i systemu podatkowego oraz zasad funkcjonowania polskiej administracji podatkowej;
umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows,  Excel) oraz korzystania z internetu;
umiejętność pracy w zespole;
umiejętność pracy pod presją czasu;
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i spiętrzenia zadań;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
umiejętności analityczne;
samodzielność i kreatywność;
komunikatywność;
dokładność;
posiadanie obywatelstwa polskiego;
korzystanie z pełni praw publicznych;
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe
Wykształcenie: wyższe;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne
życiorys/CV i list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

Terminy i miejsce składania dokumentów

- Dokumenty należy złożyć do:   27  grudnia 2016 r.

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 Miejsce składania dokumentów:            
Izba Administracji  Skarbowej w Poznaniu
Plac Cyryla Ratajskiego 5
61-726 Poznań
z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo US Gniezno"
    
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 423 78 87.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 17.12.2016

Autor: Hanna Musiał

Data publikacji: 16.12.2016 14:51

Osoba publikująca: Hanna Musiał

Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2016 14:51

Osoba modyfikująca: Hanna Musiał

Rejestr zmian