Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 578) Dyrektor Izby Skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo.

  Dyrektor Izby Skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy kierowanej przez siebie Izby Administracji Skarbowej. Minister Finansów w drodze zarządzenia określa organizację Izby Administracji Skarbowej oraz nadaje jej statut. Aktualny statut został nadany Zarządzeniem nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 6 marca 2015 r. – poz. 15).

  W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi, stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Skarbowej.
  Izba Administracji Skarbowej prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. Izbą Administracji Skarbowej kieruje Dyrektor, który odpowiada przed Ministrem Finansów za prawidłową i terminową realizację zadań Izby i podległych urzędów skarbowych.
  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Izby Administracji Skarbowej określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 578),
  • art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5, a także art. 5, art. 39 pkt 2–14, 16, 18, 22 i 23, art. 41, art. 43, art. 45 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, pkt 4–7, 10–14, 16 i 18, art. 49–51, art. 55, art. 68, art. 70, art . 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 ze zm.),
  • zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., poz.15);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. 2013, poz. 1441)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948),
  • regulamin organizacyjny

  Izba Administracji Skarbowej jako samodzielnie bilansująca państwowa jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową.

  Dyrektor Izby Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do Naczelników Urzędów Skarbowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 15:40 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2016 11:36
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian