«Powrót

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Skarbowego, a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek, przesłany pocztą elektroniczną, listownie na adres Urzędu Skarbowego lub złożony w kancelarii urzędu. Jednakże w sytuacji, gdy informacja publiczna będzie mogła być udostępniona niezwłocznie, nastąpi to bez pisemnego wniosku, w formie ustnej lub pisemnej.

Należy podkreślić, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Zasadą jest, iż udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jednakże w sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd Skarbowy powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Skarbowy, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takim przypadku Urząd Skarbowy powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

W przypadku, gdy w wyniku udostępnienia informacji na wniosek Urząd Skarbowy będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, zgodnie z art. 15 ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji urząd w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.

Należy podkreślić, że zarówno odmowa udostępnienia informacji jak i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zasady udostępniania informacji publicznej regulują następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 13:43 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2016 12:35
Autor: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Marta Siewiera
Rejestr zmian