«Powrót

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 24 grudnia 2015 r.  ogłoszona została ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2184).

Nowelizacja ustawy zakłada wejście w życie części artykułów ustawy o administracji podatkowej z dniem 1 lipca 2016 r. Oznacza to między innymi przesuniecie terminu wdrożenia produktów Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika - usługi asystenta podatnika oraz zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Przesunięte do dnia 1 lipca 2016 roku zostaną również regulacje dotyczące utworzenia Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Oznacza to tym samym wydłużenie okresu funkcjonowania pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Biura KIP.

Zgodnie z treścią ustawy nie ulega zmianie data wejścia w życie większości przepisów zmieniających zapisy ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z zapisami ustawy o administracji podatkowej wchodzą w życie przepisy, na mocy których następuje przejęcie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dotychczasowych kompetencji wojewodów w zakresie poboru należności wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych.

Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie i obowiązują przepisy ustawy dotyczące utworzenia centrów obsługi w urzędach skarbowych, stworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, a także obsługi niektórych rodzajów należności pieniężnych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego.