«Powrót

Formy zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.

Formy zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.

Formy zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.

Ustawa Ordynacja podatkowa przewiduje w art. 77 b § 1 zwrot nadpłaty w jednej z dwóch form:

  • w przypadku, gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta, 
  • w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowegolub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, na wskazany rachunekbankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej(jeżeli został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym – formularz ZAP-3 lub CEIDG-1  wraz z załącznikiem CEIDG-RB) podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnika płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie.

Urząd skarbowy może realizować zwrot nadpłaty w kasie wyłącznie w formie wypłaty w kasie Poczty Polskiej, z którą urząd zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej. W 2017 r. pełną obsługę kasową Urzędu Skarbowego w Jarocinie w zakresie zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi Urząd Pocztowy w Jarocinie przy Al. Niepodległości.

Podatnik, który nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, w tym nieprowadzący ksiąg rachunkowych lub podatkowych ma prawo  dokonać wyboru formy zwrotu nadpłaconego podatku. Przed dokonaniem zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy, podatnik ma możliwość wskazać w złożonym zeznaniu, w części „Informacje uzupełniające" formę w jakiej chciałby otrzymać zwrot nadpłaty (poz. 141 dla zeznania PIT-37).

     

Podatnik dokonując wyboru formy zwrotu nadpłaconego podatku musi pamiętać o tym, iż:

  • w przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem poczty - przekazu pocztowego, kosztami obciążany jest podatnik (pomniejszeniu ulega wartość nadpłaty o kwotę 7,50 zł),
  • w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, podatnik musi wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu identyfikacyjnym -numer osobistego rachunku bankowego,
  • w przypadku zwrotu w kasie podatnik powinien pamiętać o konieczności osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty.

W sytuacji gdy podatnik nie wskaże wybranej formy zwrotu nadpłaconego podatku, nie złoży odpowiedniego formularza (ZAP-3 lub CEIDG-1) zawierającego numer rachunku bankowego, wówczas urząd skarbowy nadpłatę przekazuje za pośrednictwem Poczty Polskiej czyli przekazem pocztowym. Koszty ponosi podatnik.

 

Podatnicy, którzy zwrócili się o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, powinni upewnić się, czy zgłosili w urzędzie numer osobistego rachunku bankowego i czy jest on aktualny. Jeżeli podatnik nie wskazał numeru osobistego rachunku bankowego lub wskazany numer nie jest aktualny, należy dokonać jego aktualizacji.Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej składają aktualizację na druku ZAP-3,  natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniają formularz CEIDG-1 (jeżeli zmiana dotyczy większej ilości rachunków bankowych to do CEIDG-1 należy dołączyć CEIDG-RB), podając aktualne dane dotyczące rachunku bankowego.

Zgłoszenie ZAP-3 należy złożyć również w sytuacji, gdy podatnik rezygnuje ze zwrotów na rachunek, w tym z powodu likwidacji rachunku; wystarczy wówczas zaznaczyć w formularzu ZAP-3 pozycję „Rezygnacja".

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zwrot nadpłaty w formie przekazu pocztowego zostanie dokonany na aktualny adres zamieszkania wskazany w zeznaniu rocznym.

 

Na podstawie art. 77b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (na dzień 19.01.2017 r. jest to kwota 23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.