Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953) wyróżnia zasady służby cywilnej (§ 1 zarządzenia), rozumiane jako reguły prawidłowego funkcjonowania tej służby, oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), nakierowane bardziej na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej.

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej jest to otwarty katalog zasad określony w rozdziale I zarządzenia. W zarządzeniu przedstawia się zasady służby cywilnej (§ 2- 10 zarządzenia) poprzez wskazanie w sposób ogólny i przykładowy implikacji zasad w sferze właściwego i godnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania zadań.

  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej,
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela,
  • zasada i bezinteresowności,
  • zasada jawności i przejrzystości,
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,
  • zasada profesjonalizmu,
  • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania,
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), są nakierowane na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej. Nie mogąpozostawać w oderwaniu od podstawowych zasad korpusu, w szczególności wyrażonych w Konstytucji, i nie mogą również nie brać pod uwagę ogólnych norm moralnych, jak i standardów zachowań w korpusie już uznanych za właściwe.


  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada godnego zachowania,
  • zasada służby publicznej,
  • zasada lojalności,
  • zasada neutralności politycznej,
  • zasada bezstronności,
  • zasada rzetelności.

   

  Profilaktyka antykorupcyjna

  Korupcja to istotny problem społeczny, który dotyka niemal każdej sfery życia publicznego. Jak wynika z wielu badań sondażowych, administracja publiczna jest wskazana, jako jeden z obszarów najbardziej zagrożonych na jej występowanie. W trosce o lepszą jakość obsługi naszych Klientów podjęliśmy szereg działań zmierzających do rozwiązania tego problemu. Administracja Podatkowa wdrożyła Program antykorupcyjny administracji podatkowej na lata 2015-2019. Powyższy dokument, a także Poradnik antykorupcyjny dla urzędników opracowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne były inspiracją do wprowadzenia w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu instrukcji Zapobieganie zjawisku korupcji.

  Politykę antykorupcyjną realizujemy poprzez wprowadzenie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania ograniczających prawdopodobieństwo zagrożenia korupcyjnego. Nasze cele zamierzamy realizować także dzięki zwiększaniu świadomości pracowników poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej, usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym szkoleń z zakresu problematyki korupcji.

  Między innymi w celu pełnej realizacji zadania zapobiegania korupcji od 15 maja 2015 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze funkcjonuje pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynka poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl, mający na celu scentralizowanie przyjmowania od obywateli sygnałów na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania Administracji Podatkowej.

  Jeżeli zatem jesteście Państwo w posiadaniu informacji na temat korupcji lub innych niepożądanych zjawisk w Administracji Podatkowej lub macie Państwo uwagi na temat jej funkcjonowania, zachęcamy do korzystania z wyżej wskazanych kanałów komunikacji.

  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00. Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 10:36 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2016 08:18
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian